Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Autyzm - Akademia

Autyzm Akademia

"Autyzm-Akademia dla NGO's. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej"

Projekt realizowany w latach 2006 - 2007 a finansowany ze środków EFS. Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu otrzymało w 2005 roku aplikację do tego projektu finansowanego ze środków EFS a realizowanego przez Fundację SYNAPSIS w latach 2006-2007. Celem realizowanego projektu Autyzm-Akademia dla NGO's jest wzmocnienie organizacji pozarządowych zajmujących się osobami dorosłymi i młodzieżą z autyzmem poprzez szkolenia i konsultacje w różnych zakresach tematycznych. Programy szkoleniowe są przygotowane w taki sposób, aby w jak największej mierze odpowiadały indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom organizacji. Każda zakwalifikowana do programu organizacja (w tym nasza) otrzymała pakiet szkoleń dla wytypowanych osób.

Stałe moduły: z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, wsparcia i pomocy psychologicznej, doradztwa prawno-organizacyjnego i metodologii szkoleń podstawowych dla asystentów osób niepełnosprawnych z autyzmem i wolontariuszy.

Zmienne moduły to indywidualne programy szkoleniowe, proces tutoringu i superwizji psychologicznej. Każda organizacja zakwalifikowana otrzymała indywidualny tutoring prowadzony przez dwuosobowy zespół (tutor + asystent), którego zadaniem jest doradztwo organizacyjne, monitorowanie zdobytej wiedzy i działania praktyczne. Przydzielony jest również superwizor - specjalista ds. pomocy psychologicznej. W projekcie uczestniczą nauczyciele, psycholodzy, terapeuci i pedagodzy zatrudnieni w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu przy ul. Głogowskiej 30 i 1 osoba ze stowarzyszenia OSTOJA.


Rezultaty Autyzm-Akademia dla NGOs
2006-2008


W latach 2006-2007 został zrealizowany projekt Klub Aktywności “Po drodze” dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem współfinansowany przez FIO (wyłoniono 6 – osobową grupę dorosłych osób z autyzmem)

Powstała struktura organizacyjno-merytoryczna jako forma włączenia społecznego dorosłych osób z autyzmem - Klub Aktywności. W wyniku realizacji projektu oraz prac rady programowej został opracowany model Klubu Aktywności , który zawiera analizę problemu wykluczenia tej grupy niepełnosprawności oraz środków zaradczych, ogólne cele oraz zakładane rezultaty działania Klubu jako formy włączenia, zasady dobrej praktyki, strukturę organizacyjną (wymagania kadrowe, opis grup uczestników, rodzaj zajęć) a także ewaluację i opis dokumentacji prowadzonej w ramach Klubu.

Od stycznia 2008 roku Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu wdraża i stosuje opisany model w kolejnym projekcie realizowanym przy dofinansowaniu ze środków samorządu wrocławskiego. W ramach nowego projektu powstały dwie nowe grupy. W sumie w zajęciach Klubu w roku bieżącym bierze udział 15 dorosłych osób autystycznych.

W strategii pomocowej Gminy Wrocław uwzględniono wniosek Stowarzyszenia o wdrożeniu finansowania osobnej “ścieżki” w systemie pomocy osobom z autyzmem po 25 roku życia ze względu na specyficzne potrzeby i konieczność wypracowania form włączenia społecznego dla tej grupy niepełnosprawności a także intensyfikowanie działań w zakresie podwyższania standardów i zasad dobrej praktyki.

Nastąpił znaczny wzrost kompetencji zawodowych
specjalistów pracujących w ramach projektu Klub Aktywności “Po Drodze” – został zawiązany 10-osobowy zespół Terapeutów/Animatorów, który realizuje w bieżącym roku nowy projekt; wszyscy członkowie zespołu zdobyli bardzo cenne kwalifikacje (dyplomy i zaświadczenia z ukończonych szkoleń w ramach projektu Autyzm-Akademia) i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę przydatną przy organizacji i planowaniu dalszych działań Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu

Planowane jest w 2008 r. szkolenie kadry pracującej w Klubie w zakresie wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach Programu TRENER /warsztaty,coatching/, które realizuje Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

W ramach promocji i prezentacji założeń organizacyjno-merytorycznych w roku 2006 autorzy projektu wystąpili z referatem na konferencji zorganizowanej z okazji Tygodnia Autyzmu przez Wydział Edukacji UM Wrocławia, WCDN, oraz ZPO nr2 nt. “Kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci autystycznych – wyzwaniem dla samorządów lokalnych, profesjonalistów o organizacji pozarządowych”. W maju 2007 roku odbyła się promocja projektu . W formie wystawy zaprezentowane zostały działania i prace uczestników Klubu Aktywności. W formie seminaryjnej przedstawiona została historia i strategia rozwoju Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, główne założenia projektu oraz sposoby ich realizacji, opinia rodziców dotycząca uczestnictwa w zajęciach ich dorosłych dzieci, oraz główne założenia projektu Autyzm-Akademia realizowanego przez fundację Synapsis, w ramach którego szkoliła się kadra Klubu. W listopadzie 2007 odbyła się Regionalna Konferencja pt. “Systemowe Rozwiązania pomocy osobom autystycznym z Wrocławia i Dolnego Śląska” zorganizowana przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu wraz z Zespołem Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu. Podczas tej konferencji przedstawiony został w formie prelekcji model Klubu Aktywności jako formy włączenia społecznego oraz odbyła się projekcja filmu demonstrującego działalność Klubu Aktywności “Po Drodze”.

Stowarzyszenie kontynuuje prace nad realizacją projektu ośrodka “Miejsce na ziemi”


konferencja

W dniach 7-8 marca 2008 w Warszawie odbyła się konferencja "Autyzm - praca - włączenie społeczne"
, na której przedstawione zostały doświadczenia projektów realizowanych przez Fundację SYNAPSIS: "Partnerstwo dla Rain Mana" oraz "Autyzm-Akademia dla NGOs - drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej".

W konferencji wzięli udział między innymi Artur Benedyktowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej, Cezary Miżejewski - Radca Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Arkadiusz Rybicki - Przewodniczacy Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.

Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem m.in. Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztofa Włodarczyka z PFRON i Artura Pozorka - Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych.


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu otrzymało od organizatorów zaproszenie do prezentacji strategii działania stowarzyszenia i rezultatów projektu Autyzm-Akademia dla NGOs. Stowarzyszenie reprezentowali Jacek Śmigiel i Paweł Pflegel.