Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Wsparcie osób z autyzmem

Wsparcie osób z autyzmem


WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM
Projekt realizowany w latach 2009-2010

zobacz rezultat projektu - koncepcja aktywizacji zawodowej i społecznej
PROJEKT

“Wsparcie osób z autyzmem” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1,3,6..

CEL Projekt ma charakter pilotażowy. Obejmuje zarówno bezpośrednią pracę z Osobami z Autyzmem /beneficjent ostateczny/ jak i współpracę z partnerami projektu w skali ogólnopolskiej, której celem jest wypracowanie Koncepcji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem w latach 2010-2013.
- analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin;
- zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla grupy liczącej 250 OzA;
- wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem, poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń.

Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia Autyzm – Polska. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010 r. Kierownikiem projektu z ramienia PFRON jest Bożena Sopniewska.

rezultaty  twarde i miękkie

Rezultaty Twarde

1.Opracowanie i wydanie w 200 egzemplarzach “Koncepcji Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej OzA”
2.Objęcie grupy 250 OzA profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej
3.Skierowanie grupy 15 OzA do ZAZ lub WTZ
4.Podjęcie przez 3 osoby pracy w ZPCH
5.Zatrudnienie 1 osoby w podmiocie sektora ekonomii społecznej
6.Wydanie podręcznika TTAP - 1000 egzemplarzy oraz 22 zestawów akcesoriów wg instrukcji
7.Wydanie 22 certyfikatów dla pracowników organizacji

Rezultaty miękkie

Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:
- dokonanie diagnozy funkcjonalnej
- określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności
- rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie
- wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości
- zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji
- nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji
- zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności

Wśród rodziców i otoczenia OzA:
- wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia OzA
- nowe zdefiniowanie osoby niepełnosprawnej w życiu zawodowym i społecznym
- wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu

W NGO’s uczestniczących w projekcie:
- wzrost wiedzy i umiejętności kadr w ramach prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA
- profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych jako placówek zajmujących się włączeniem społecznym OzA.

ZADANIA

Fundacja SYNAPASIS ma za zadanie prowadzić proces wypracowywania tej koncepcji i jest odpowiedzialna - wspólnie z innymi organizacjami - za osiągniecie merytorycznych rezultatów projektu.
8 pozostałych organizacji partnerskich prowadzi bezpośrednią pracę z dorosłymi osobami z autyzmem. Zadaniem partnerów jest skontaktowanie się z jak największą liczbą osób z autyzmem w danym województwie, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, udzielenie im wsparcia w różnych formach, a następnie opisanie dla każdej osoby jej indywidualnej, dalszej ścieżki rozwoju społecznego i zawodowego.

PARTNERZY PROJEKTU:

1.Fundacja SYNAPSIS
2.Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu
3.KTA Oddział w Szczecinie, Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Osób z Autyzmem
4.Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu “Uczymy się żyć razem” w Opolu
5.Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem “ProFUTURO” z Poznania
6.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” w Zielonej Górze
7.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk
8.Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszów k. Strzelina
9.Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

loga